Matlamat dan Objektif

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID
Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF

  1. Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.
  2. Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah.
  3. Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.